Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Dưới đây là báo cáo thường niên của chúng tôi:


Năm 2021:
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a


Năm 2020:
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a


Năm 2019:
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a


Năm 2018:
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a


Năm 2017:
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a
                  a 
Các tin khác: